Homepage Есептеу техникасы желлер видеоуроки бесплатно


Есептеу техникасы желлер видеоуроки бесплатно


Мультимедиалы? технологияларды? ?ызы?ты м?мкіндіктері электронды? о?у ??ралдарын жасауды ж?не де бас?а о?ып ?йренуге арнал?ан ??ралдар жасауда к?п ?олданылады. «?азіргі заманда жастар?а а?паратты? технологиямен байланысты ?лемдік стандарт?а сай м?дделі жа?а білім беру ?те ?ажет» деп, Елбасы атап к?рсеткендей, жас ?рпа??а білім беру жолында а?паратты? технологияны о?у ?рдісінде о?тайландыру мен тиімділігін арттыруды? ма?ызы зор. А?паратты? технологиялы? даму?а ж?не оны? ?ар?ынына экономиканы? жа?дайы, адамдарды? т?рмыс де?гейі, ?лтты? ?ауіпсіздік, б?кіл д?ниеж?зілік ?ауымдасты?та?ы мемлекетті? р?лі т?уелді болады. Дербес компьютерді пайдалану ар?ылы о?ушыларды? ?зіндік ж?не ж?мыс жасауды игеру мен білім алуды ке?ейту. Ж?йені? бас?ару ??рылымы — о?ытушы ?з ойын, к?з?арасын, ?з кезегіндегі материалды? ?сынылыным, ?рт?рлі аудитория?а бір ?ана о?у м?ліметтерін ?сыну?а м?мкіндік алды. А?ылшын тіліндегі с?здерді сауатты жазу мен к?ркемдеп безендіруді ?йретеді. Сол себепті а?паратты?-?атынасты? технологиялар ??ралдарын педагогикалы? іс-?рекетке ке?інен ?олдана білу іскерліктеріні? жо?ары де?гейде ?алыптасуы мектеп м??алімдеріні? к?сіби дайынды?ына ?ойылатын талаптар ?атарына енеді. Интернет желісін пайдалану ар?ылы о?ушылар электронды? пошта ар?ылы о?ушылар хат-хабарлама алмасу, ?зіні? ойын еркін жеткізу. Жа?а технологиясы ме?геру м??алімні? интелектуалды?, рухани азаматты? ж?не бас?а да к?птеген адами келбетіні? ?алыптастыруына игі ?серін тигізді. Т?тас д?ние ?алыптастыру мен ?о?амдасты?тар, жеке адам мен б?кіл д?ниеж?зілік ?о?амдасты?ты? ?мір с?руі ?шін жа?а жа?дайларды ?амтамасыз етуде а?паратты? — коммуникативтік технологиялар ма?ызды роль ат?арады. А?паратты? —коммуникациялы? технологияны ?олдану ар?ылы т?л?аны ?алыптастыру О?ытуды? а?паратты? технологиясы — б?л а?паратпен ж?мыс жасау ?шін арнайы т?сілдер, педагогикалы? технологиялар, ба?дарламалы? ж?не техникалы? ??ралдар кино, аудио ж?не видео ??ралдар, компьютерлер, телекоммуникациялы? желілер. Жедел дамып отыр?ан ?ылыми —техникалы? прогресс ?о?ам ?міріні? барлы? салаларын а?параттандыруды? ?аламды? процесіні? негізіне айналды. «Жа?а ?лемдегі жа?а ?аза?стан». О?ытуды? а?паратты? технологиясы — білімді жа?аша беру м?мкіндіктерін жасау педагогикалы? іс-?рекетті ?згерту , білімді ?абылдау, білім сапасын ба?алау, о?у-т?рбие ?рдісінде о?ушыны? жеке т?л?асын жан-жа?ты ?алыптастыру ?шін а?паратты? технологияны? ?осымшасы деп т?сіну керек. Б?л технология негізінде білім сапасын арттыру ж?мыстарыны? мысалы ретінде тек білім беру саласында бас?аруды автоматтандыру болды. ?о?амды а?параттандыру — экономиканы?, ?ылымны?, м?дениетті? дамуыны? негізгі шарттарыны? бірі. Біра? оны шектен тыс ашы? ?олдана берсе, жастар санасын улайтын да н?рсеге айналып кетуі м?мкін. О?ушыны білім алу?а, о?у?а, ?йретуге к?п м?н берілуі тиіс. А?паратты? —коммуникативтік технология электронды? есептеуіш техникасымен ж?мыс істеуге, о?у барысында компьютерді пайдалану?а, модельдеуге, электронды? о?улы?тарды, интерактивті та?таны ?олдану?а, интернетте ж?мыс істеуге, компьютерлік о?ыту ба?дарламаларына негізделеді. Осы орайда, жо?ары о?у орындарында болаша? м??алімдерді педагогикалы? ?дерісте а?паратты? технологиялар мен ба?дарламалы? ??ралдарды ?олдану?а ?ана емес, осы ??ралдарды жасау?а дайындау ?зекті м?селе болып табылады. А?паратты? технологияларды? ішіндегі мультимедиялы? ??ралдарда саба? кезе?дерінде пайдалану кезіндегі б?л ??ралдарды? тиімді т?старын атап к?рсетсек, олар: - О?ушыны? п?нге деген жеке ?ызы?ушылы?ын оятады; - Тынымды? ?абілетін ?алыптастырады; - Этнопедагогикалы? т?рбие береді; - О?ушыны шы?армашылы? ж?мыс?а баулиды; - О?ытушыны? уа?ытын ?немдейді; - О?улы?тан тыс, ?осымша м?ліметтер береді; А?паратты? технологияны? негізгі ма?саты — ?олданушыны керекті м?ліметті ?здігінен іздеп табу?а талпындыру, я?ни ізденімпазды??а ?йрету. Ж?йені? білімді ба?ылаумен тез арада н?тиже алуы, орындал?ан жатты?уларды? ба?алануы. Исабек «Компьютерлік технологиясы пайдалануды? о?тайлы ?лшемдері. ?орытындылай келе бізді? ма?сатымыз ?азіргі заман талабына сай ?рпа? т?рбиелеу, оларды «о?и» білуге ?йрету, стандартты емес жа?дайлардан шы?а білуге ?йрету, ?ашы?тан о?ыту?а ?йрету, к?п материалды аз уа?ыт?а ?абылдай білуге ?йрету. Осы кезе?де біліктілігі жо?ары д?режеде дамы?ан, білімі жа?ынан б?секеге т?се алатын, ?зін халы?аралы? ?азіргі а?паратты? технологияларды? ?ар?ынды даму кезе?інде орта білім беретін о?у орындарыны? о?у ?дерісіні? тиімділігі болаша? м??алімні? к?сіби дайынды?ына тікелей ?атысты. Аккуланова «А?паратты?-коммуникациялы? технологияларды пайдалану ар?ылы білім беру де?гейін котеру». О?у ?дерісінде а?паратты? ж?не ?атынасты? технология ??ралдарын кешенді пайдалану м?мкіндігін т?жірибе ж?зінде ж?зеге асыру б?рыннан таныс ба?дарлама ??ралдары мен д?ниеж?зілік ал?ы шепке с?йкес келетін жа?а ??ралдар болып табылатын к?п функционалды білім беруді? электронды? басылымдарын жасау ж?не ?олдану ар?ылы да жетуге де болады. О?у ?рдісінде осындай жа?ар?ан озы? т?жірибелерді белсенді пайдалану ж?не ?олдану кейінгі жылдары айтарлы?тай о? т?жірибе беріп отыр. Жа?а а?паратты? технология ??ралдарын ?олдау адамзатты? ?рт?рлі сферасында, соны? ішінде білім беру саласында к?птеген ?зекті ма?ыздылы??а ?ол жеткізіп отыр?аны белгілі.


А?паратты? ?дістемелік материалдар коммуникативтік байланыс ??ралдарын пайдалану ар?ылы білім беруді жетілдіруді к?здейді.


?лемдік білім алу ке?істігінде интеграциялы? ?рдістерді? тере?деп, ке? ?анат жай?ан жа?дайында а?апаратты? технологияларды ме?геру ?зекті екені с?зсіз. Осыларды? б?рін іске асыру ?шін жа?а технологияларды саба??а ?олдана білу ?рбір м??алімні? міндеті. Мультимедиялы? м?мкіндіктерді ?олдау: музыкалы? немесе дикторлы? дайындау, анимация бейне клиптер, слайд шоу. О?у ?рдісінде осындай жа?ар?ан озы? т?жірибелерді белсенді пайдалану ж?не ?олдану кейінгі жылдары айтарлы?тай о? т?жірибе беріп отыр. Мультимедиалы? технологияларды? ?ызы?ты м?мкіндіктері электронды? о?у ??ралдарын жасауды ж?не де бас?а о?ып ?йренуге арнал?ан ??ралдар жасауда к?п ?олданылады. Осы орайда, жо?ары о?у орындарында болаша? м??алімдерді педагогикалы? ?дерісте а?паратты? технологиялар мен ба?дарламалы? ??ралдарды ?олдану?а ?ана емес, осы ??ралдарды жасау?а дайындау ?зекті м?селе болып табылады. О?ушылар?а білім беруде жа?ашыл технологияларын ?олдану инновациялы? ба?ытта ж?мыс жасау заман а?ымына сай талап етілуде. О?у ?дерісінде а?паратты? ж?не ?атынасты? технология ??ралдарын кешенді пайдалану м?мкіндігін т?жірибе ж?зінде ж?зеге асыру б?рыннан таныс ба?дарлама ??ралдары мен д?ниеж?зілік ал?ы шепке с?йкес келетін жа?а ??ралдар болып табылатын к?п функционалды білім беруді? электронды? басылымдарын жасау ж?не ?олдану ар?ылы да жетуге де болады. А?паратты? технологиялы? даму?а ж?не оны? ?ар?ынына экономиканы? жа?дайы, адамдарды? т?рмыс де?гейі, ?лтты? ?ауіпсіздік, б?кіл д?ниеж?зілік ?ауымдасты?та?ы мемлекетті? р?лі т?уелді болады. О?ушыларды к?сіптік білім алуымен ?атар шешендік шеберлігі мен баяндау ж?йелілігі ?алыптас?ан, ?з пікірін ашы? білдіретін саналы ?рпа? етіп т?рбиелеу керек ?дебиеттер: 1. А?паратты? — коммуникативтік технологияны? м?мкіндіктерін ?олдануды? тиімділігі А?паратты? — коммуникативтік технологияны? м?мкіндіктерін ?олдануды? тиімділігі А?паратты? — коммуникативтік технологияны? м?мкіндіктерін ?олдануды? тиімділігі А?паратты? технологияны ?олдану ар?ылы о?ыту: - жа?а а?паратты? технологияны ?олдану ар?ылы бiлiмнi? сапасын к?теру; - жа?а а?паратты? ж?не телекоммуникациялы? технологияларды енгiзу ар?ылы бiлiм беру мазм?нын жа?арту; - жа?а а?паратты? технологияны ?олдану саласы бойынша о?ушыларды? маманды??а баулу механизмiн ??ру; - бiздi? елiмiздегi ж?не шет елдердегi жина?тал?ан а?паратты? ресурстар?а жедел ену; - мультимедиялы? электронды? о?улы?тарды, виртуальды? лабораторияларды ж?не ба?ылау программаларын жаса?тап, ?амтамасыз ету; - бiлiм берудi? телекоммуникациялы? желiлерiн ??ру; А?паратты?-?атынасты? технологияны б?секеге ?абілетті ?лтты? білім беру ж?йесін дамыту?а ж?не оны? м?мкіндіктерін ?лемдік білімдік орта?а енудегі саба?тасты??а ?олдану негізгі м?нге ие болып отыр. Исабек «Компьютерлік технологиясы пайдалануды? о?тайлы ?лшемдері.

You may look:
-> usb драйвер на моторола pazr v3
Компьютер ж?не а?паратты? технологиялар ар?ылы жасалып жат?ан о?ыту ?дерісі о?ушыны? жа?аша о?у ?абілетін ?алыптастырып, оларды ж?йелік байланыстар мен за?дылы?тарды табу?а итеріп, н?тижесінде - ?здеріні? к?сіби потенциалдарыны? ?алыптасуына жол ашуы керек.
-> видеоуроки корел дро онлайн
А?паратты? — коммуникативтік технологияларды? келешек ?рпа?ты? жан-жа?ты білім алуына, іскер ?рі талантты, шы?армашылы?ы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалы?, психологиялы? жа?дай жасау ?шін де тигізер пайдасы аса мол.
-> asus eee pc 900 драйвер камеры
А?паратты? технологиялы? даму?а ж?не оны? ?ар?ынына экономиканы? жа?дайы, адамдарды? т?рмыс де?гейі, ?лтты? ?ауіпсіздік, б?кіл д?ниеж?зілік ?ауымдасты?та?ы мемлекетті? р?лі т?уелді болады.
-> гдзс занятия план конспекты методические планы
А?паратты? технологияларды? ішіндегі мультимедиялы? ??ралдарда саба? кезе?дерінде пайдалану кезіндегі б?л ??ралдарды? тиімді т?старын атап к?рсетсек, олар: - О?ушыны? п?нге деген жеке ?ызы?ушылы?ын оятады; - Тынымды? ?абілетін ?алыптастырады; - Этнопедагогикалы? т?рбие береді; - О?ушыны шы?армашылы? ж?мыс?а баулиды; - О?ытушыны? уа?ытын ?немдейді; - О?улы?тан тыс, ?осымша м?ліметтер береді; А?паратты? технологияны? негізгі ма?саты — ?олданушыны керекті м?ліметті ?здігінен іздеп табу?а талпындыру, я?ни ізденімпазды??а ?йрету.
-> конспект заняття про квти
Б?л технология негізінде білім сапасын арттыру ж?мыстарыны? мысалы ретінде тек білім беру саласында бас?аруды автоматтандыру болды.
->SitemapЕсептеу техникасы желлер видеоуроки бесплатно:

Rating: 99 / 100

Overall: 56 Rates